Mattilsynets maktmissbruk fører til smugling av hunder

Av Ivar Underberge

Som oppdretter av hunder eller katter er man ofte avhengig av å kunne importere dyr fra utlandet. Dette er viktig både for å unngå innavl og for å kunne avle på akkurat de linjene som trengs for å få avkom som er mest mulig lik rasestandarden. Men for den som på ærlig vis vil importere hunder og katter fra utlandet er det mattilsynet som ofte er et hinder.

Jeg avler på hunderasen Dogo Canario som er en nok så sjelden hunderase verden over og også i Norge. For å kunne få frem de mest lovende og friske hundevalpene av denne rasen så er jeg nødt til å importere nye avlsdyr fra utlandet. Jeg har hittil kun importert hunder fra utlandet på ærlig vis men har da en rekke ganger opplevd kverulanteri og trakassering fra mattilsynet, slik at jeg forstår de som velger å smugle hunder over grensen. Jeg vet om flere som velger å smugle sine hunder ulovlig over grensen isteden for å møte mattilsynet på Gardermoen som gjør en lovlig import av hunder nærmest umulig.

Marti Forbord

Marti Forbord

Da jeg siste gang hentet valper fra utlandet så ble valpene rabies-vaksinert, chip-merket, fikk ormekuren og ble undersøkt av veterinæren før avreise, slik som også mattilsynets veileder informerer om. Men veterinæren vaksinerte valpene før han satt mikro-chipen, noe som skulle skje i omvendt rekkefølge. Av den grunn tok grenseveterinæren på Gardermoen beslag i de 4 valpene og satt disse i karantene på et sted som har vært gjenstand for negativ mediadekning. Vi har også skrevet om denne karantenestasjonen tidligere. På denne karantenestasjonen sier eier og daglig leder at hundene der blir luftet en gang i uken, slik det også fremkommer i intervjuet hun ga til Romerikes blad. Mattilsynet har selv satt lover der det er påbudt med lufting av hunder minst 3 ganger daglig. Men mattilsynet jobber ilag med denne karantenestasjonen og det er mattilsynet som skal overvåke at karantenestasjonen følger loven. Men mattilsynet ignorerer at karantenestasjonen daglig bryter norsk lov!  Les videre

Er hunder tillat på restaurant?

Vi møter ofte et «hunder forbudt» skilt når vi går inn i en restaurant. Om det ikke er noe skilt angående hunder og man tar med seg hunden inn i restauranten, så møter man vanligvis et personale som sier at hunder ikke er tillat på restauranten siden det er forbudt på grunn av at det serveres mat. Noen sier at det er forbudt i forhold til mattilsynet.

Men er det virkelig forbudt? hund forbudt skilt

Dette spørsmålet har jeg alltid stilt meg. I andre Europeiske land som for eks. Tyskland så er det helt vanlig å ta med seg hunden på en restaurant. I Tyskland er lovene fra myndigheten omtrent lik de norske forskriftene. Jeg sendte derfor en forespørsel til mattilsynet om det på generelt grunnlag var forbudt for gjester å ta med seg en hund inn i restauranten.

Jeg fikk følgende svar:

Mattilsynet viser til deres henvendelse datert den 22.05.2015.

Regelverk som gjelder hunder (ikke førerhund §14 og §15):

Næringsmiddelhygieneforskriften forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623  

Vedlegg II, kapittel IX nr. 4. Egnede metoder skal tas i bruk for å bekjempe skadedyr. Egnede metoder skal også tas i bruk for å hindre at husdyr får adgang til steder der næringsmidler tilberedes, håndteres eller lagres (eller, dersom vedkommende myndighet tillater det i særlige tilfeller, for å hindre at slik adgang fører til forurensning).

Vi tolker det slik:

Publikum, kunder, bekjente eller andre uvedkommende har ikke adgang i lokaler der det foregår produksjon, håndtering og pakking av næringsmidler. Hunder, katter eller andre dyr kan heller ikke tas med inn i områder der mat produseres eller omsettes.

Når det gjelder serveringsområdet, primært er dette opp til driftsansvarlig å bedømme, ut fra en farevurdering knyttet til muligheten for kontaminering av mat i områder hvor mat tilberedes.

Med vennlig hilsen 

Mirsad Midzic

førsteinspektør/saksbehandler

Region Stor Oslo, Avdeling Oslo, Asker og Bærum
Seksjon Mat 1
Besøksadresse: Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo
Postadresse: Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Tlf. 22778711

mimid@mattilsynet.no